Algemene informatie

Klachtenreglement

Kinderopvang Kids&Co hecht er waarde aan u te betrekken bij de opvang van uw kinderen. Wanneer er iets is waar u het niet mee eens bent, dan horen we dat graag. Daarmee biedt u ons de mogelijkheid te werken aan een betere kwaliteit in de kinderopvang en bij de peuterspeelgroep.

De volledige klachtenprocedure staat beschreven in het klachtenreglement, hieronder te vinden op onze website.

Kosten

Een overzicht van de geldende tarieven vindt hieronder u op onze website. Als werkende ouders kunt u aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag van de overheid.

Voor alle ouders geldt:

U ontvangt maandelijks, minimaal 14 dagen voor de incassodatum, via de mail onze factuur met daarop het machtigingskenmerk, het incassant- ID en de datum van incasso.

Privacy

Bij de inschrijving worden gegevens over u en uw kind vastgelegd. Dit is nodig om de opvang van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Omdat u recht heeft op bescherming van uw privacy, moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zeer zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan.

Foto’s

In onze contacten met de pers worden soms foto’s gemaakt voor kranten. Ook maken we wel eens foto’s voor onze website en de facebookpagina. Wij zelf maken de foto’s zo, dat de kinderen er onherkenbaar op komen. Het kan voorkomen dat uw kind op zo’n foto staat. Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u de leidsters hiervan op de hoogte te stellen tijdens het kennismakingsgesprek.

Signaleren

Het jonge kind staat volop in de belangstelling. De eerste levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Mocht de leidster het idee hebben dat uw kind extra aandacht of hulp nodig heeft dan zal dit met u besproken worden.

In het kader van de afspraken rondom de zorgroute binnen de gemeente Noordenveld bezoeken de jeugd wijkverpleegkundigen ongeveer vier keer per jaar alle peuterspeelzalen (en kinderdagverblijven) in de gemeente Noordenveld. Leidsters van de peuterspeelzalen en de jeugd wijkverpleegkundigen hebben nauw contact met elkaar.

Ook het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt binnen deze zorgroute gehanteerd.

De overgang van de peuterspeelgroep naar de basisschool is vervolgens een grote stap. Doordat Kinderopvang Kids&Co in een Multifunctionele accommodatie gehuisvest is, zullen de kinderen zich al iets meer vertrouwd voelen als ze eenmaal naar de basisschool gaan.

In samenwerking met de gemeente Noordenveld, de GGD, de kinderopvang en het basisonderwijs wordt onder andere op alle peuterspeelgroepen (en kinderdagverblijven) gebruik gemaakt van zogenaamde overdrachtslijsten/kijklijsten. Aan het eind van de peuterspeelgroep periode wordt deze lijst door de leidster ingevuld. Op deze lijst komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde: sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, speel- en leergedrag, taalontwikkeling en zelfredzaamheid.

Na het invullen gaat de lijst naar de ouders. Na het plaatsen van uw handtekening zal de lijst doorgegeven worden aan de basisschool. Indien u hier niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u de leidsters hiervan op de hoogte te stellen tijdens het kennismakingsgesprek.

Meer informatie over deze overdrachtslijst/kijklijst kunt u vinden op de website van de gemeente Noordenveld.

Centrum Jeugd en Gezin Noordenveld

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbare plek waar ouders en jongeren terechtkunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien.

Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. En als er echt iets aan de hand is met een kind, dan is snelle signalering cruciaal. Dan moet hulp of ondersteuning snel en effectief geboden worden.

  • Het CJG: geeft alle informatie over opvoeden en opgroeien in de eigen omgeving en
    wil een inloop bieden voor vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien;
  • wil op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen;
  • kan de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meer leden van één gezin hulp (nodig) hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn;
  • is ondersteunend naar beroepskrachten die werken met kinderen.

Het CJG is gevestigd op het Inwonersplein, Schoolstraat 50, 9301 KC  Roden.

De medewerkers van het CJG zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur op nummer 050 317 65 09. Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag is er van 13.00 – 13.30 uur een inloopspreekuur CJG bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau heeft een eigen ingang aan de Raadhuisstraat 5 in Roden.

Uiteraard heeft het CJG ook een website met praktische en nuttige informatie: www.cjg-noordenveld.nl. Via deze website kunt u ook vragen stellen of contact zoeken met het CJG.

Het CJG heeft in overleg met alle samenwerkingspartners en het onderwijs, zorgroutes opgesteld. Daarin staat precies beschreven wanneer welke stappen gezet worden en wie daarbij betrokken zijn. Deze zorgroute voldoet aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken welke informatie doorgegeven mag worden aan derden. De ouders moeten daar toestemming voor geven. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan zonder toestemming overlegd worden met professionele hulpverleners.

De zorgroutes kunt u vinden op de website van het CJG.

Documenten

Tarieven kinderopvang
Algemene voorwaarden
Inschrijfformulier
Klachtenreglement 2017
Overeenkomst medicijnverstrekking
Certificaat
Plaatsingsvoorwaarden
GGD Rapporten
Pedagogisch beleid
Voedingsbeleid

Wilt u graag meer informatie ontvangen of een dagje meelopen?

Neem dan gerust contact met ons op:

0592-201245

Neem contact op