Voor ouders

Informatie over de peuterspeelgroep

Peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep is een ‘dichtbij-huis-voorziening’ waar peuters tussen 2 en 4 jaar onder deskundige begeleiding enkele dagdelen per week met leeftijdsgenootjes kunnen spelen. De peuterspeelgroep biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen zonder dwang en schoolse elementen.

Onze locatie voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de overheid zijn gesteld. Deze eisen hebben o.a. betrekking op: groepsgrootte, kwalificatie van personeel, het vierogenprincipe en veiligheid en hygiëne. Deze eisen zijn vastgelegd in een verordening.

De groep wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Deze inspectierapporten staan op onze locatie ter inzage.

Rondleiding

Mocht u onze locatie willen bezichtigen dan kunt u altijd een afspraak maken.

Neem contact op

Hoe ziet een dagdeel er uit

Meestal wordt er gewerkt volgens een vaste indeling. Ieder dagdeel begint met vrij spel. Er kan gespeeld worden in de poppenhoek, bouwhoek, leeshoek en de puzzelhoek. Dit wordt gevolgd door een spelletje, waarna er samen gegeten en gedronken wordt. Daarna is het tijd voor een kringactiviteit, muziek, knutselen, gymnastiek of fantasiespel. Voordat de ouders komen wordt er nog een verhaal verteld, voorgelezen of een rustig spelletje gedaan. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld.

Programma

Het programma bevat vaste, herkenbare momenten. Zo wordt voorafgaand aan het eten altijd hetzelfde liedje gezongen en worden er aan tafel hand- en vingerspelletjes gedaan. Voor het eten gaan de peuters naar het toilet of worden ze verschoond.

Stimuleren

Als een kind geen zin heeft om aan bepaalde activiteiten mee te doen, dan hoeft dat ook niet. Meestal is het echter zo dat andere kinderen het kind stimuleren om mee te doen en dat het dan veel plezier heeft.

Thema’s

Op de peuterspeelgroep wordt veelvuldig met thema’s gewerkt (zoals bijvoorbeeld: seizoenen, ziek zijn, eten en drinken.) Liedjes, boeken en activiteiten worden aangepast aan het thema.

Pedagogische uitgangspunten

De pedagogische uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid. Kernpunt hierin is dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen volgens zijn of haar eigen mogelijkheden. Respect voor de eigen identiteit van het kind en een veilige omgeving zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Het accent ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook motorische en cognitieve aspecten krijgen de aandacht. Vrij spelen neemt een belangrijke plaats in binnen de peuterspeelgroep. Uitgangspunt is hierbij dat een uitnodigende omgeving met voldoende afwisseling in activiteiten, werkvormen en materialen het kind in zijn of haar ontwikkeling steunt. Naast vrij spel vinden er meer gestructureerde activiteiten plaats, zodat het kind ook op andere gebieden geprikkeld wordt.

Het pedagogisch beleidsplan is te vinden op onze website.

Leiding

De groep wordt begeleid door een vaste leidster, die een voor het peuterwerk relevante opleiding heeft gevolgd.

In verband met de gelijkschakeling van kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelgroepen wordt sinds 2014 ook extra aandacht geschonken aan het vierogenprincipe. Dit houdt in “dat de beroepskrachten, vrijwilligers of stagiaires de werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene”.

Alle medewerkers op de peuterspeelgroep moeten een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) hebben. De medewerkers vallen onder de continue screening van de Dienst Justitie. Vrijwilligers dienen elke 2 jaar een nieuwe VOG aan te vragen. Ook stagiaires die stage lopen voor een periode langer dan 60 uur kunnen daar alleen voor in aanmerking komen met een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. De GGD controleert op al deze punten.

Piramide

In 2010-2011 hebben alle leidsters de VVE-Piramidetraining via Timpaan uit Assen gevolgd en deelcertificaat 1 gehaald. Vanaf september 2011 wordt op alle peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven binnen de gemeente Noordenveld met Piramide gewerkt. Steeds meer thema’s worden op de Piramide-manier uitgewerkt. De leidsters kunnen u daarover meer vertellen. In verband met de doorgaande lijn (samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs) zal dit steeds meer gaan aansluiten op het basisonderwijs.

Jaarlijks volgen alle leidsters borgingsbijeenkomsten Piramide om zo de kennis up-to-date te houden.

Aanmelding en plaatsing

Vanaf 1 jaar kunnen peuters opgegeven worden. Na het retourneren van het inschrijfformulier wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen met een medische en/of sociale indicatie worden met voorrang geplaatst. Hiervoor moet een verklaring van een arts overlegd worden.

Kinderen kunnen vanaf hun tweede jaar geplaatst worden.

Kennismaking

De beginperiode op de peuterspeelgroep kan voor een aantal kinderen een grote stap zijn. Sommige kinderen hebben echt een ‘wenperiode’ nodig, omdat het voor hen voor het ‘eerst’ is dat ze het veilige beschermde wereldje van thuis verlaten. De leidster zal hier alert op zijn; meegaan met de peuter in het proces van vertrouwen, om vertrouwen te krijgen in de ander en het loslaten van de ouder/verzorger.

Soms begrijpt het kind niet wat er gaat gebeuren als het voor het eerst naar de peuterspeelgroep gaat. Enige voorbereiding is daarom wel gewenst. Thuis kan verteld worden dat de peuterspeelgroep leuk is, dat er andere kinderen zijn om mee te spelen en dat er speelgoed is.

Zowel ouder als kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. Deze vindt plaats op de peuterspeelgroep, in overleg met de ouder. Tijdens deze kennismaking is er gelegenheid om rond te kijken en al een beetje mee te spelen. Ouders krijgen aanvullende informatie en er kan informatie worden uitgewisseld.

De eerste keer blijft de ouder misschien iets langer op de groep, dit is afhankelijk van hoe het gaat. De meeste ouders kiezen ervoor toch zo snel mogelijk afscheid te nemen of al na een korte periode weg te gaan zodat het kind leert afscheid te nemen en ontdekt dat de ouder na een tijdje ook weer terugkomt. Per kind wordt gekeken wat de beste oplossing is. Het ene kind (en/of ouder) moet langer wennen dan de ander. Dit gaat altijd in overleg met de leidster. Er kan een afspraak gemaakt worden dat ouder of leidster telefonisch contact opneemt over hoe het gaat die morgen.

Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben vooral in het begin geen idee wat het betekent als er gezegd wordt: “ik kom je straks weer ophalen”. Daarom volgen we op de peuterspeelgroep een gestructureerde dagindeling. Regelmatig terugkerende elementen (vrij spel, de kring, een activiteit, eten en drinken) geven herkenbaarheid en daarmee wordt “ straks” verduidelijkt. Na bijvoorbeeld het eten en drinken is het moment van “straks” aangebroken en komen de “ophalers” weer. Deze dagindeling geeft de peuters houvast. Op de peuterspeelgroep wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten. Door middel van een knijper geeft de leidster aan op welk moment van de dag we bezig zijn.

Soms komt het voor dat een kind niet naar de peuterspeelgroep wil.

Het kan zijn dat het kind langere tijd nodig heeft om te wennen en dat het hem/haar goed doet om samen met een ouder de peuterspeelgroep een paar keer te bezoeken. Een enkele keer is het verstandig om het bezoeken van de peuterspeelgroep nog een paar maanden uit te stellen.

Als het kind de peuterspeelgroep al bezoekt, is er soms sprake van een terugval. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Er kan thuis of in de peuterspeelgroep iets gebeurd zijn dat hem of haar dwars zit. Overleg met de leidster is dan zeker raadzaam.

Is de peuter eenmaal gewend, dan bestaat er dagelijks de mogelijkheid bij het brengen om samen met het kind even iets te doen: een puzzel maken, een boekje lezen, even met Duplo spelen. Op die manier wordt de overgang van thuis naar de peuterspeelgroep vergemakkelijkt. Vanzelfsprekend is het dan ook mogelijk om een (kort) praatje met de leidster of met andere ouders te maken. Dit contactmoment is natuurlijk ook mogelijk bij het ophalen van uw kind.

Afmelding

Afmelding dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, 1 maand voor uw kind 4 jaar wordt of de peuterspeelgroep verlaat.

Als het kind om wat voor reden dan ook de peuterspeelgroep langdurig niet kan bezoeken, gaat de betalingsplicht door totdat het kind schriftelijk is afgemeld.

In sommige gevallen is plaatsing met voorrang mogelijk.

De peuter moet na de maand waarin hij of zij 4 jaar is geworden de peuterspeelgroep verlaten. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

  • peuters die 4 jaar worden in november en december
  • peuters die 4 jaar worden in de laatste 6 weken voor de zomervakantie.

Deze uitzonderingen zijn van toepassing als peuters in de genoemde maanden niet worden toegelaten op de basisschool en als de wachtlijst dit toelaat.

Openingstijden

Openingstijden peuterspeelgroep:

Woensdag 8.45 – 11.30

Vrijdag 8.45 – 11.30

Vakantieregeling

De peuterspeelgroep volgt de vakantieregeling voor het basisonderwijs Regio Noord (volgens Ministerie van OCW), zie de website van de gemeente Noordenveld  www.gemeentenoordenveld.nl

Basisscholen kunnen daarnaast per school nog een aantal dagen zelf invullen, denk daarbij aan ijsvrij, vergaderdagen of bijvoorbeeld de Rodermarkt. De peuterspeelgroep gaat hierin mee.

Contact met ouders

De peuterspeelgroep is een aanvulling op de opvoeding thuis. Voor de ouders is het daarom belangrijk om te weten wat er in de peuterspeelgroep gebeurt, terwijl het voor de leidsters van belang is om op de hoogte te zijn van relevante gebeurtenissen thuis. In een gesprekje tijdens het brengen en ophalen kan een en ander uitgewisseld worden. Vanzelfsprekend kan, indien daaraan behoefte is, altijd een afspraak worden gemaakt om iets nader te bespreken.

Eén keer per jaar wordt meestal een ouderavond georganiseerd, waarop naast zakelijke punten inhoudelijke zaken aan de orde komen.

Ouderhulp

De hulp van ouders is welkom op een peuterspeelgroep. Er is in principe op elke peuterspeelgroep/kinderdagverblijf een oudercommissie die bestaat uit een aantal ouders. Zij helpen bij het maken van eventueel een nieuwsbrief en het organiseren van activiteiten zoals ouderbijeenkomsten, acties en feesten.

Praktische zaken

Kleding

Praktische kleding die niet te warm is en waarin kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen wordt aanbevolen. Klompjes en slippertjes worden afgeraden.

Zindelijkheid

Ook als het kind nog niet zindelijk is, kan hij of zij de peuterspeelgroep bezoeken. In dat geval moet wel voldoende verschoning meegegeven worden. Wanneer het kind bezig is zindelijk te worden, wordt hieraan vanzelfsprekend meegewerkt door de leidsters. Gemakkelijke kleding, die de peuter zelf aan- en uit kan trekken, wordt dan aangeraden. Aangezien een ongelukje altijd mogelijk is, is het verstandig een extra setje kleding mee te geven

Eten en drinken

Er wordt een rustmoment ingelast, waarop iets gegeten en gedronken wordt. Daartoe kan een stukje (schoongemaakt) fruit meegegeven worden of een stukje komkommer, tomaat, radijs, een cracker, een boterham, etcetera. Drinken hoeft niet, dat verzorgt Kids&Co. Snoep wordt afgeraden. Tasjes en bakjes dienen te zijn voorzien van de naam van het kind. Verjaardagen worden natuurlijk ook gevierd in de peutergroep. Daarbij mag getrakteerd worden. Voor de kinderen is het leuk wanneer de traktatie van de leidsters hetzelfde is als die van de kinderen.

Ziekte

Als het kind ziek is, kan het niet naar de peuterspeelgroep. Het spelen in een groep zal het kind dan immers geen goed doen. Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst in het gezin moet dit aan de leidsters worden doorgegeven.

Dagindeling
Peuterspeelgroep

8.45

Kinderen brengen en vrij spelen

9.00

Welkomstliedje en gesprekje over het thema van die periode

9.30

Knutselen

10.00

Wc ritueel, handen wassen, etcetera

10.15 

Eten en drinken.

10.30

Vrij spel, gym o.i.d.

11.15

Het ‘opruimliedje’ zingen

11.25

Het ‘afscheidsliedje’ zingen

11.30

Ouders komen binnen

Wilt u graag meer informatie ontvangen of een dagje meelopen?

Neem dan gerust contact met ons op:

0592-201245

Neem contact op