Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf (KDV) biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is volledig ingesteld op de verzorging en het spel van jonge kinderen. Dat betekent dat de ruimte en het interieur volgens landelijk geldende normen is ingericht en aangepast aan de behoeften van kinderen. De groepsruimte is huiselijk ingericht met een slaapkamer  waar kinderen rustig kunnen slapen. We maken ook gebruik van slaaphuisjes (lutje potjes) buiten.
Het kinderdagverblijf kent twee vormen van groepssamenstelling: de horizontale groep en de verticale groep. Wij werken met een verticale groep.
Bij de verticale groepsopbouw vormen kinderen van 0 tot 4 jaar één groep.

Rondleiding
Mocht u onze locatie willen bezichtigen dan kunt u altijd een afspraak maken.

Intakegesprek

Enige tijd voordat de plaatsing ingaat, worden ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek zullen onder meer de volgende punten aan de orde komen:
-Wat is de visie op opvoeding?
• Wat zijn de wensen op het gebied van kinderopvang?
• Wat vinden ouders belangrijk voor hun kind?
• Heeft het kind specifieke gewoontes of gedragingen?

Het intakegesprek wordt gecombineerd met een bezoek aan de groep waarin het kind geplaatst is. Hierbij kunt u vanzelfsprekend kennismaken met de groepsleiding.

Wenperiode
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op de kinderopvang. Bij het kinderdagverblijf vindt er bij de start van de opvang een korte ‘wenperiode’ plaats. We proberen de overgang naar het kinderdagverblijf voor zowel kinderen als ouders zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden.

Contact met ouders
Voor de afstemming van de opvoeding thuis en op het kinderdagverblijf vinden wij een goed contact met de ouders van groot belang. We willen u graag vertellen wat er op de opvang is gebeurd en horen graag van u of er thuis nog dingen zijn gebeurd die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op de opvang. Veel van deze informatie kan worden overgedragen tijdens het brengen en halen. U kunt bijvoorbeeld altijd de pedagogisch medewerkers aanschieten voor een kort gesprekje. Wanneer u een uitvoeriger gesprek wilt over uw kind is het verstandig om een afspraak te maken. Bij kinderen tot één jaar worden de dagelijkse gebeurtenissen bijgehouden in een schriftje, waarin ook u als ouder uw bevindingen kunt noteren.
Wanneer iemand anders dan uzelf het kind ophaalt, dient u hiervoor uw toestemming te geven. Zonder deze nadrukkelijke toestemming geven wij uw kind niet aan anderen mee.

Evaluatie
Naast de informele contacten is er het ‘zes tot acht wekengesprek’. Dit is een evaluatie van de gang van zaken tijdens de eerste zes à acht weken van de opvang. Tevens is er het jaarlijkse evaluatie-/oudergesprek met de groepsleidster. Aan de hand van een ingevulde vragenlijst komen alle zaken rond de opvang van uw kind aan bod.

Ouderavonden
Op de ouderavonden, die jaarlijks worden georganiseerd, komen allerlei zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf aan de orde. Soms wordt iemand van ‘buitenaf’ uitgenodigd om over een bepaald thema een avond te vullen. U kunt daarbij denken aan ‘eten’, ‘slapen’, ‘angst bij kinderen’, enz.
Openingstijden
Wij zijn geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op verzoek is vervroegde opvang (vanaf 7.00 uur) of verlengde opvang (tot 18.30 uur) mogelijk.

 

Dagindeling Kinderdagverblijf

-7.30-9.00 uur   kinderen brengen en vrij spelen
-9.30                     liedjes zingen, fruit eten en drinken, voorlezen
–                              een activiteit of buiten spelen
-11.45                   lunch
-12.30-14.00    slapen of rustig spelen
-12.45-13.00     kinderen worden opgehaald
-13.00                  kinderen brengen
-14.00                  thee met biscuitje, voorlezen, liedjes
–                              een activiteit of buiten spelen
-16.00                  drinken en een cracker
-16.30-18.00     kinderen worden opgehaald

Tussendoor zijn er verschoonmomenten.

-De baby’s hebben hun eigen dagindeling. Die staat in het schriftje waarmee ouders en leidsters elkaar op de hoogte houden.