Peutergroep

Peutergroep

De peutergroep is een ‘dichtbij-huis-voorziening’ waar peuters tussen 2 en 4 jaar onder deskundige begeleiding enkele dagdelen per week met leeftijdgenootjes kunnen spelen. De peutergroep biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen zonder dwang en schoolse elementen.

Onze locatie voldoet aan de kwaliteitseisen die van overheidswege zijn gesteld. Deze eisen hebben o.a. betrekking op de groepsgrootte, kwalificatie van personeel, vier-ogenprincipe, veiligheid en hygiëne, en zijn vastgelegd in een verordening. De groep wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Deze inspectierapporten staan op de locatie ter inzage. Deze zijn ook te vinden via de link op onze website.

Pedagogische uitgangspunten
De pedagogische uitgangspunten zijn beschreven in het pedagogisch beleid. Kernpunt hierin is dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen volgens zijn of haar eigen mogelijkheden. Respect voor de eigen identiteit van het kind en een veilige omgeving zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Het accent ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling maar ook motorische en cognitieve aspecten krijgen aandacht. Vrij spelen neemt een belangrijke plaats in de peutergroep in. Uitgangspunt is daarbij dat een uitnodigende omgeving met voldoende afwisseling in activiteiten, werkvormen en materialen het kind in zijn/haar ontwikkeling steunt. Naast vrij spel vinden meer gestructureerde activiteiten plaats, zodat het kind ook op andere gebieden geprikkeld wordt.

Het pedagogisch beleidsplan is te vinden op onze website.

Leiding
De groep wordt begeleid door een vaste leidster, die een voor het peuterwerk relevante opleiding heeft gevolgd.

In verband met de gelijkschakeling van kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen wordt sinds 2014 ook extra aandacht geschonken aan het vier-ogenprincipe. Dit houdt in “dat de beroepskrachten, vrijwilligers of stagiaires de werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene”. Alle medewerkers op de peutergroep moeten een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) hebben. De medewerkers vallen onder de continue screening van de Dienst Justitie. Vrijwilligers dienen elke 2 jaar een nieuwe VOG aan te vragen. Ook stagiaires die stage lopen langer dan een periode van 60 uur kunnen daar alleen voor in aanmerking komen met een geldige VOG-verklaring. De GGD controleert op al deze punten.

Piramide
In 2010-2011 hebben alle leidsters de VVE-Piramidetraining via Timpaan uit Assen gevolgd en deelcertificaat 1 gehaald. Vanaf september 2011 wordt op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven binnen de gemeente Noordenveld met Piramide gewerkt. Steeds meer thema’s worden op de Piramide-manier uitgewerkt. De leidsters kunnen u daarover meer vertellen. In verband met de doorgaande lijn (samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs) zal dit steeds meer gaan aansluiten op het basisonderwijs.

Jaarlijks volgen alle leidsters borgingsbijeenkomsten Piramide om zo de kennis up-to-date te houden.

Aanmelding en plaatsing
Vanaf 1 jaar kunnen peuters opgegeven worden. Na het retourneren van het inschrijfformulier wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen met een medische en/of sociale indicatie worden met voorrang geplaatst. Hiervoor moet een verklaring van een arts overlegd worden.

Kinderen kunnen vanaf hun tweede jaar geplaatst worden.

 Kennismaking met de peuterspeelzaal: wennen
De beginperiode op de peutergroep kan voor een aantal kinderen een grote stap zijn. Sommige kinderen hebben echt een wenperiode nodig, omdat het voor hen voor het “eerst” is dat ze het veilige beschermde wereldje van thuis verlaten. De leidster zal hier alert op zijn; meegaan met de peuter in het proces van vertrouwen krijgen in de ander en het loslaten van de ouder/verzorger.

Soms begrijpt het kind niet wat er gaat gebeuren als het voor het eerst naar de peutergroep gaat. Enige voorbereiding is gewenst. Thuis kan verteld worden dat de peutergroep leuk is, dat er andere kinderen zijn om mee te spelen en dat er speelgoed is.

Ouder en kind worden uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. Deze vindt plaats op de peutergroep, in overleg met de ouder. Tijdens deze kennismaking is er gelegenheid om rond te kijken en al wat mee te spelen. Ouders krijgen  aanvullende informatie en er kan informatie worden uitgewisseld.

De eerste keer blijft de ouder in eerste instantie op de groep, dit is afhankelijk van hoe het gaat. De meeste ouders kiezen ervoor toch zo snel mogelijk afscheid te nemen of al na een korte periode weg te gaan zodat het kind leert afscheid te nemen en ontdekt dat de ouder na een tijdje ook weer terugkomt. Per kind wordt gekeken wat de beste oplossing is. Het ene kind (en/of ouder) moet langer wennen dan de ander.  Dit gaat altijd in overleg met de leidster. Er kan een afspraak gemaakt worden dat ouder of leidster telefonisch contact opneemt over hoe het gaat die morgen.

Peuters hebben nog weinig begrip van tijd en hebben vooral in het begin geen idee wat het betekent als er gezegd wordt: “ik kom je straks weer ophalen”. Daarom volgen we op de peutergroep een gestructureerde dagindeling. Regelmatig terugkerende elementen (vrij spel, de kring, een activiteit, eten en drinken) geven herkenbaarheid en daarmee wordt “ straks” verduidelijkt. Na bijvoorbeeld het eten en drinken is het moment van “straks” aangebroken en komen de “ophalers” weer. Deze dagindeling geeft de peuters houvast. Op de peutergroep wordt gebruik gemaakt van dagritme–kaarten. Door middel van een knijper geeft de leidster aan op welk moment van de dag we bezig zijn.

Soms komt het voor dat een kind niet naar de peutergroep wil.

Het kan zijn dat het kind langere tijd nodig heeft om te wennen en dat het hem/haar goed doet om samen met een ouder de peutergroep een paar keer te bezoeken. Een enkele keer is het verstandig om het bezoeken van de peutergroep nog een paar maanden uit te stellen.

Als het kind de peutergroep al bezoekt, is er soms sprake van een terugval. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Er kan thuis of in de peutergroep iets gebeurd zijn dat hem/haar dwarszit. Overleg met de leidster is dan zeker raadzaam.

Is de peuter eenmaal gewend, dan bestaat er dagelijks de mogelijkheid bij het brengen om samen met het kind even iets te doen: een puzzel maken, een boekje lezen, even met Duplo spelen. Op die manier wordt de overgang van thuis naar de peutergroep vergemakkelijkt. Vanzelfsprekend is het dan ook mogelijk om een (kort) praatje met de leidster of met andere ouders te maken. Dit contactmoment is natuurlijk ook mogelijk bij het ophalen van uw kind.

Afmelding
Afmelding dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren,1 maand voor uw kind 4 jaar wordt of de peuterspeelzaal verlaat.

Als het kind om wat voor reden dan ook de peutergroep langdurig niet kan bezoeken, gaat de betalingsplicht door totdat het kind schriftelijk is afgemeld.

In sommige gevallen is plaatsing met voorrang mogelijk

De peuter moet na de maand waarin hij/zij 4 jaar is geworden de peutergroep verlaten. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
– peuters die 4 jaar worden in november en december
– peuters die 4 jaar worden in de laatste 6 weken voor de zomervakantie.
Deze uitzonderingen zijn van toepassing als peuters in de genoemde maanden niet toegelaten worden op de basisschool en als de wachtlijst dit toelaat.

Openingstijden
Een dagdeel op de peutergroep duurt ongeveer 2,75 uur. De exacte openingstijden worden op de website vermeld. Het is van belang dat degene die het kind brengt duidelijk afscheid neemt. Peuters kunnen erg verdrietig zijn als degene die hem/haar gebracht heeft plotseling verdwenen is. Ook is het belangrijk dat het kind op tijd opgehaald wordt. Het kan voor een peuter erg verwarrend zijn, wanneer hij/zij vroeger of later dan de andere peuters wordt opgehaald.

Wanneer iemand anders dan de ouders het kind komt ophalen, moet dit van tevoren gemeld worden. Het kind wordt nooit zonder voorafgaand bericht aan anderen meegegeven. Wanneer een kind een keer niet komt, wordt men verzocht hiervan de leidster op de hoogte te stellen.

Hoe ziet een dagdeel eruit?
Meestal wordt er gewerkt volgens een vaste indeling. Ieder dagdeel begint met vrij spel. Er kan gespeeld worden in de poppenhoek, bouwhoek, leeshoek en de puzzelhoek. Er zijn fietsjes, auto’s stepjes, enz. Dit wordt gevolgd door een spelletje, waarna er samen gegeten en gedronken wordt. Daarna is het tijd voor een kringactiviteit, muziek, knutselen, gymnastiek of fantasiespel. Voordat de ouders komen, wordt er nog een verhaal verteld, voorgelezen of een rustig spelletje gedaan. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld.

Het programma bevat vaste, herkenbare momenten. Zo wordt voorafgaand aan het eten altijd hetzelfde liedje gezongen en worden er aan tafel hand- en vingerspelletjes gedaan. Na het eten gaan de peuters naar het toilet of worden ze verschoond.

Als een kind geen zin heeft om aan bepaalde activiteiten mee te doen, dan hoeft dat ook niet. Meestal is het echter zo dat andere kinderen het kind stimuleren om mee te doen en dat het dan veel plezier heeft.

Op de peutergroep wordt veelvuldig met thema’s gewerkt (zoals bijvoorbeeld: seizoenen, welkom, verkeer, kunst, kriebelbeestjes, ziek zijn, eten en drinken.) Liedjes, boeken en activiteiten worden aangepast aan het thema.

Vakantieregeling
De peutergroep volgt de vakantieregeling voor het basisonderwijs Regio Noord (volgens Ministerie van OCW), zie de website van de gemeente Noordenveld  www.gemeentenoordenveld.nl

Basisscholen kunnen daarnaast per school nog een aantal dagen zelf invullen, denk daarbij aan ijsvrij, vergaderdagen of bijvoorbeeld de Rodermarkt. Deze dagen gelden niet  voor de peutergroep.

 

Contact met ouders
De peutergroep is een aanvulling op de opvoeding thuis. Voor de ouders is daarom belangrijk te weten wat er in de peutergroep gebeurt, terwijl het voor de leidsters van belang is om op de hoogte te zijn van relevante gebeurtenissen thuis. In een gesprekje tijdens het brengen en ophalen kan een en ander uitgewisseld worden. Vanzelfsprekend kan, indien daaraan behoefte is, altijd een afspraak worden gemaakt om iets nader te bespreken.

Eén keer per jaar wordt meestal een ouderavond georganiseerd, waarop naast zakelijke punten inhoudelijke zaken aan de orde komen, samen met het kinderdagverblijf.

Ouderhulp
De hulp van ouders is welkom op een peutergroep. Er is in principe op elke peutergroep/kinderdagverblijf een oudercommissie die bestaat uit een aantal ouders. Zij helpen bij het maken van eventueel een nieuwsbrief en het organiseren van activiteiten zoals ouderbijeenkomsten, acties en feesten.

Op sommige locaties is het moeilijk om een ouderwerkgroep samen te stellen. Wij blijven op zoek naar ouders die ons willen helpen bij hand- en spandiensten en die zitting willen nemen in de ouderwerkgroep.

Schoonmaken van onze locatie.
Hygiëne is belangrijk! De coördinatie van de schoonmaak van de peutergroep is in handen van de leidsters.

Klachtenreglement
Kinderopvang Kids&Co hecht eraan u te betrekken bij de opvang van uw kinderen. Wanneer er iets is waar u het niet mee eens bent, dan horen we dat graag. Daarmee biedt u ons de mogelijkheid te werken aan een betere kwaliteit in de kinderopvang en bij de peutergroep.

De volledige klachtenprocedure staat beschreven in het klachtenreglement, te vinden op de deze website.

Kosten
Een overzicht van de geldende tarieven vindt u op de website. Als werkende ouders kunt u aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag van de overheid.

Voor alle ouders geldt:
U ontvangt maandelijks, minimaal 14 dagen voor de incassodatum, via de mail onze factuur met daarop het machtigingskenmerk, het incassant- ID en de datum van incasso.

Privacy
Bij de inschrijving worden gegevens over u en uw kind vastgelegd. Dit is nodig om de opvang van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Omdat u recht heeft op bescherming van uw privacy, moet u erop kunnen vertrouwen dat wij zeer zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgaan.

Foto’s
In onze contacten met de pers worden soms foto’s gemaakt voor kranten en ook maken we foto’s voor onze website en facebookpagina. Wijzelf maken de foto’s zo, dat de kinderen er onherkenbaar op komen. Het kan voorkomen dat uw kind op zo’n foto staat. Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u de leidsters hiervan op de hoogte te stellen tijdens het kennismakingsgesprek.

De foto’s die we maken met bv een activiteit, zetten we op een, alleen voor ouders beschikbare, link op de website.

 

Signaleren
Het jonge kind staat volop in de belangstelling. De eerste levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Mocht de leidster het idee hebben dat uw kind extra aandacht of hulp nodig heeft dan zal dit met u besproken worden.

In het kader van de afspraken rondom de zorgroute binnen de gemeente Noordenveld bezoeken de jeugdwijkverpleegkundigen ongeveer vier keer per jaar alle peuterspeelzalen (en kinderdagverblijven) in de gemeente Noordenveld. Leidsters van de peuterspeelzalen en jeugdwijkverpleegkundigen hebben nauw contact met elkaar.

Ook het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt binnen deze zorgroute gehanteerd.

De overgang van de peutergroep naar de basisschool is vervolgens een grote stap. Doordat Kinderopvang Kids&Co in een Multi Functionele Accommodatie  gehuisvest is, zullen de kinderen zich al wat vertrouwd voelen als ze eenmaal naar de basisschool gaan.

In samenwerking met de gemeente Noordenveld, GGD, kinderopvang en het basisonderwijs wordt onder andere op alle peuterspeelzalen (en kinderdagverblijven) gebruik gemaakt van zogenaamde overdrachtslijsten/kijklijsten. Aan het eind van de peutergroep periode wordt deze lijst door de leidster ingevuld. Op deze lijst komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde: sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, speel-en leergedrag, taalontwikkeling en zelfredzaamheid.

Na invulling gaat de lijst naar de ouders. Na het plaatsen van uw handtekening zal de lijst doorgegeven worden aan de basisschool. Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u de leidsters hiervan op de hoogte te stellen tijdens het kennismakingsgesprek.

Meer informatie over deze overdrachtslijst/kijklijst kunt u vinden op de website van de gemeente Noordenveld.

Praktische zaken
– Kleding
Praktische kleding waarin kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen en die niet te warm is, wordt aanbevolen. Klompjes en slippertje worden afgeraden, omdat deze gevaarlijk zijn op het klimrek.
– Zindelijkheid
Ook als het kind nog niet zindelijk is, kan het de peutergroep bezoeken. In dat geval moet wel voldoende verschoning meegegeven worden (washandje of oliedoekjes, handdoek, luiers). Wanneer het kind bezig is zindelijk te worden, wordt hieraan vanzelfsprekend meegewerkt door de leidsters. Gemakkelijke kleding, die de peuter zelf aan- en uit kan trekken, wordt dan aangeraden. Aangezien een ongelukje altijd mogelijk is, is het verstandig extra kleding mee te geven.
– Eten en drinken
Zowel ‘s morgens als ‘s middags wordt een rustmoment ingelast, waarop iets gegeten en gedronken wordt. Daartoe kan een stukje (schoongemaakt) fruit meegegeven worden of een stukje komkommer, tomaat, radijs, een cracker, een boterham, enz. Dit kan vergezeld gaan van een beker(tje) met drinken. Snoep wordt afgeraden. Tasjes, bekers en bakjes dienen voorzien te zijn van de naam van het kind.

Verjaardagen worden natuurlijk gevierd in de peutergroep. Daarbij mag getrakteerd worden. Voor de kinderen is het leuk wanneer de traktatie van de leidsters hetzelfde is als die van de kinderen.
– Ziekte
Als het kind ziek is, kan het niet naar de peutergroep. Het spelen in een groep zal het kind dan immers geen goed doen. Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst in het gezin moet dit aan de leidsters worden doorgegeven.

Logopedische zorg
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo. Het ene kind praat honderduit w